ขอเเสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูเทพ ประภากร
ขอเเสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูเทพ ประภากร
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน
บรรณาธิการวารสาร LAWARATH SOCIAL E – JOURNAL
สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก
(Doctor of Philosophy in Eastern Languages)
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน