ขอเเสดงความยินดีกับ น.ส.ระวีวรรณ นาคโชติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวระวีวรรณ นาคโชติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี
ในโอกาสได้รับรางวัลเพชรเทพสตรี ประจำปี 2565
ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน
พิธีมอบเกียรติบัตร และเข็มเพชรเทพสตรี
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ อาคารรัตนเทพสตรี