ผศ.ชนิตตา โชติช่วง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ขอแสดงความยินดีกับ​ ผศ.ชนิตตา โชติช่วง สังกัดสาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ......

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ขอแสดงความยินดีกับ​
ผศ.ชนิตตา โชติช่วง
สังกัดสาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ระดับ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (6501)
อนุสาขาวิชาการสอนภาษาไทย (650127)
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ลับ)
ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม