ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ภูเทพ ประภากร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
ผศ.ภูเทพ ประภากร
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ในโอกาสได้รับรางวัลเพชรเทพสตรี ประจำปี 2565
ประเภทศิษย์เก่า
พิธีมอบเกียรติบัตร และเข็มเพชรเทพสตรี
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ อาคารรัตนเทพสตรี