ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณี เจริญทรัพย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณี เจริญทรัพย์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรม
ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566