ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.วิเนส จันทะวงษ์ศรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ ดร.วิเนส จันทะวงษ์ศรี
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี