ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 11/2565

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องดอกนกยูง ชั้น 3 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ.2566 – 2570) การพิจารณาแผนการจัดการความรู้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566) การพิจารณาแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565) การพิจารณาแผนการดำเนินงานของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม ประจำปีการศึษา 2565 จำนวน 11 หลักสูตร การพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพิจารณาการนำเสนอหลักสูตรเพื่อการพัฒนาและการปรับปรุงหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 5 หลักสูตร การพิจารณาหัวข้อการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และการพิจารณาผลการเรียน นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ โอกาสนี้ได้มอบกระเช้าให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่อีกด้วย