ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 11/2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 โดยมีผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดี ให้เกียรติเป็นประธาน
ณ ห้องประชุมดอกนกยูง อาคาร 21/304 และมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร / การพิจารณารายชื่ออาจารย์พิเศษ ภาคพิเศษ 2/2565 / การพิจารณาการแก้ไขผลการเรียน ขาดสอบ (X, M) และ ร. (I) นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ / การพิจารณา ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ