ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 10/2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมดอกนกยูง อาคาร 21/304 โดยมี ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีให้เกียรติเป็นประธานการประชุม มีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาขอเสนอแต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาดนตรีศึกษา / การพิจารณาการแก้ไขผลการเรียน ขาดสอบ (X, M) และ ร. (I) นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ / การพิจารณาผลการเรียนนักศึกษา ภาคปกติ และภาคพิเศษ / การพิจารณาการขอแก้ไขผลการเรียนรายวิชา ดน 2107407 การประพันธ์เพลง