สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จัดอบรม “การจัดการวงดุริยางค์เครื่องลมและการฝึกซ้อมทักษะการบรรเลงเครื่องลมทองเหลืองขั้นพื้นฐานสำหรับครูดนตรีศึกษา”

วิทยากร ผศ.ดร.สุขนิษฐ์ สะสมสิน หัวหน้าภาควิชาดนตรีตะวันตก รองคณบดีวิทยาลัยการดนตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วันที่ 10-11 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมร่มยูงทอง ชั้น 10 อาคาร 21 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สนใจติดต่อ อาจารย์อภิวัฒน์ สุริยศ หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีศึกษา

โทรศัพท์ 084-2228697