โครงการการพัฒนาแบบบรรจุภัณฑ์”ลำตับ”เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี