หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Chinese

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)
ชื่อย่อ (ไทย) : ศศ.บ. (ภาษาจีน)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts (Chinese)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.A. (Chinese)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. พนักงานบริษัทที่ใช้ภาษาจีนในการปฏิบัติงาน
2. เลขานุการ
3. ล่ามในหน่วยงานราชการและองค์กรภาคเอกชน
4. นักแปล
5. มัคคุเทศก์หรือพนักงานด้านธุรกิจการท่องเที่ยว
6. พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน/ภาคพื้น
7. พนักงานด้านธุรกิจการโรงแรม
8. ผู้สอนภาษาจีน