หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Japanese

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น)
ชื่อย่อ (ไทย) : ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts (Japanese)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.A. (Japanese)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. ล่าม
2. มัคคุเทศก์หรือพนักงานด้านธุรกิจการท่องเที่ยว (เมื่อได้รับใบประกอบวิชาชีพ)
3. ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
4. พนักงานบริษัทที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการปฏิบัติงาน
5. เลขานุการ
6. นักแปล
7. พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและภาคพื้น
8. พนักงานด้านธุรกิจการโรงแรม
9. พนักงานด้านธุรกิจสุขภาพและความงาม