หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Laws Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : นิติศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ (ไทย) : น.บ.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Laws
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : LL.B.

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. ผู้พิพากษา
2. พนักงานอัยการ
3. ทนายความ
4. พนักงานสอบสวน
5. ข้าราชการฝ่ายปกครอง
6. เจ้าพนักงานบังคับคดี
7. นิติกร
8. เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล
9. ที่ปรึกษากฎหมาย
10. อาจารย์