หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in English

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ (ไทย) : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts (English)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.A. (English)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. เจ้าหน้าที่สำนักข่าวและสำนักพิมพ์
2. นักเขียน นักแปล นักพิสูจน์อักษรและล่าม
3. เจ้าหน้าที่สถานทูต
4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
5. นักวิชาการอิสระ
6. พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและภาคพื้น
7. พนักงานด้านธุรกิจการโรงแรม
8. พนักงานฝ่ายเลขานุการและการประชาสัมพันธ์
9. เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ หรือ ภาคอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานราชการ
10. ครู อาจารย์ (เมื่อได้รับรองใบประกอบอาชีพนั้นๆ)
11. มัคคุเทศก์หรือพนักงานด้านธุรกิจการท่องเที่ยว (เมื่อได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนั้นๆ)
12. อาชีพอื่นๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน