หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย
ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Thai

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ครุศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาไทย)
ชื่อย่อ : ค.บ. (สาขาวิชาภาษาไทย)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Education (Thai)
ชื่อย่อ : B.Ed. (Thai)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. ครู / อาจารย์สอนภาษาไทยในทุกสังกัด
2. นักวิชาการด้านภาษาไทย
3. บุคลากรด้านการผลิตสื่อการสอนภาษาไทย
4. พนักงานในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
5. ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา