หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษา
ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Social Studies

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)
ชื่อย่อ : ค.บ. (สังคมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Education (Social Studies)
ชื่อย่อ : B.Ed. (Social Studies)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. ครูสอนวิชาสังคมศึกษาในทุกสังกัด
2. นักวิชาการทางด้านการศึกษา
3. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
4. นักสังคมสงเคราะห์
5. ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา
6. พนักงานทั้งภาครัฐและเอกชน