หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา
ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Music Education

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : ครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีศึกษา)
ชื่อย่อ (ไทย) : ค.บ. (ดนตรีศึกษา)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Education (Music Education)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Ed. (Music Education)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. ครูสอนวิชาดนตรีศึกษาในทุกสังกัด
2. นักวิชาการทางด้านการศึกษา
3. พนักงานในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
4. ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา