หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in English

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ (ไทย) : ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Education (English)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Ed. (English)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษในทุกสังกัด
2. นักวิชาการทางด้านการศึกษา
3. พนักงานที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
4. ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา