หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม
ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Fine and Applied Arts

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปกรรม)
ชื่อย่อ (ไทย) : ศป.บ. (ศิลปกรรม)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Fine and Applied Arts ( Fine and Applied Arts )
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.F.A. ( Fine and Applied Arts )

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. นักออกแบบด้านศิลปะ ได้แก่ นักออกแบบผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น นักออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้า นักออกแบบกราฟิกบนผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ นักการออกแบบอัตลักษณ์ นักการออกแบบภาพประกอบ นักออกแบบกราฟฟิกสิ่งแวดล้อม นักการออกแบบหน้าเว็บไซต์ นักออกแบบภาพเคลื่อนไหว นักออกแบบแอพพลิเคชั่น นักออกแบบสิ่งพิมพ์ทั่วไป
2. บุคลากรทางการศึกษาและสนับสนุนการสอน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายโสตทัศนศิลป์ นักวิชาการศิลปะและการออกแบบ
3. นักออกแบบอิสระ และประกอบอาชีพอิสระ
4. ครูสอนศิลปะ (หากได้รับใบประกอบวิชาชีพนั้นๆ)