หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Public Administration Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
ชื่อย่อ (ไทย) : รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Public Administration (Public Administration)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.P.A. (Public Administration)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. รับราชการในตำแหน่งต่างๆ สังกัดกระทรวง กรม กอง เช่น เจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ) ทหาร ตำรวจ เจ้าหนาที่บริหารงานทั่วไป นักวิเคราะห์งานบุคคล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน เป็นต้น
2. พนักงานรัฐวิสาหกิจในตำแหน่งต่างๆ เช่น พนักงานบุคคล เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นต้น
3. พนักงานหน่วยงานเอกชน เช่น พนักงานฝ่ายบุคคล เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็นต้น