ตารางลำดับการประกวดวงดุริยางค์เครื่องลม Lopburi Symphonic Day Competition 2023

ตารางลำดับการประกวดวงดุริยางค์เครื่องลม Lopburi Symphonic Day Competition 2023 วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 จัดโดย สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี