ขอเชิญนักศึกษาใหม่รหัส 66 เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญ

ขอเชิญนักศึกษาใหม่(รหัส 66) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 💞
เข้าร่วม #กิจกรรมปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 8.30 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี
การแต่งกาย: ชุดนักศึกษา หรือชุดนักเรียนสถานศึกษาเดิม
📍สาขาวิชาที่ต้องเข้าร่วม🎉
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาดนตรีศึกษา
สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ค.บ.
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ศศ.บ.
สาขาวิชาภาษาจีน
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาศิลปกรรม