แจ้งนักศึกษารหัส 66 เข้าร่วม open chat ของคณะ

แจ้งนักศึกษารหัส 66 🎉
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วม open chat ของคณะ

 • สาขาวิชาที่ต้องเข้าร่วม
 • ภาษาไทย
 • ภาษาญี่ปุ่น
 • ภาษาอังกฤษ ศศ.บ.
 • ภาษาจีน
 • ภาษาอังกฤษ ค.บ.
 • รัฐประศาสนศาสตร์
 • นิติศาสตร์
 • สังคมศึกษา
 • ดนตรีศึกษา
 • ศิลปกรรม

ขั้นตอนการเข้ากลุ่ม
1.สแกน QR CODE เข้ากลุ่ม
2.กรอกข้อมูลรายงานตัว รหัสประจำตัว/ชื่อ-สกุล/สาขาวิชา
3.ตั้งโปรไฟล์เป็นรูปนักศึกษาที่่เห็นใบหน้าชัดเจน
4.ตั้งชื่อตัวเองในแชท รหัสนักศึกษา/ชื่อเล่น
รอรับการอนุมัติ
***(หากไม่ทำตามขั้นตอนจะถูกลบคำขอเข้าร่วม)***

รีบเข้ากลุ่มนะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดี ๆ