โครงการอบรมทักษะทางเทคโนโลยีสำหรับนักกฎหมาย ฯ เรื่อง “กระบวนการยุติธรรมทางทหาร”

สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมทักษะทางเทคโนโลยีสำหรับนักกฎหมาย และเสริมความรู้ทางด้านกฎหมาย เรื่อง “กระบวนการยุติธรรมทางทหาร” วิทยากรโดย พลโทศานิต สร้างสมวงษ์ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้อง ห้องศาลจำลอง ชั้น 6 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์