งานกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย อาจารย์ ดร.ภัทราพร โชคไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สุธินี วงศ์วัฒนานุกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร จัดโครงการ HUSO Smart Leader ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ เดอะไพน์รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน บรรยากาศภายในโครงการมีการจัดกิจกรรมฝึกทักษะ ความคิด ความกล้า การทำงานเป็นหมู่คณะ ให้กับนักศึกษา รวมถึงการสร้างความสามัคคีให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในการทำภารกิจในแต่ละฐาน ให้ผ่านพ้นไปด้วยความราบรื่น และสำเร็จถึงเป้าหมาย นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างประทับใจ และได้มิตรภาพที่งดงามกลับไป