การประกวด Lopburi Symphonic Day Competition 2023

สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประกวดแข่งขันวงดุริยางค์เครื่องลม จังหวัดลพบุรี ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี (Lopburi Symphonic Day Competition 2023) เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 และห้องประชุมพระเพทราชา ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากนายปรัชญา เปปะตัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติมอบถ้วยรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีให้แก่ผู้เข้าร่วมการประกวดพร้อมกล่าวขอบคุณ และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นผู้มอบของที่ระลึกแก่คณะกรรมการตัดสิน และผู้ให้การสนับสนุนการประกวด กิจกรรมครั้งนี้มีวงที่เข้าร่วมการประกวดระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา รวมจำนวน 48 วง แบ่งเป็นประเภท Wind Ensemble ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 24 วง ประเภท Wind Ensemble ระดับอุดมศึกษา จำนวน 12 วง และประเภท Concert Band ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 12 วง ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อ.กิตติ เศวตกิตติกุล, อ.ปิติพงษ์ หนูแก้ว, อ.วรัญญา โชติจิรกาล, อ.วิษณ์กมล ชัยวินิชศิริ, ดร.สุรสิงห์ ชานกสกุล, ดร.อัครพล เดชวัชรนนท์ และ อ.ธนสิทธิ์ ศิริพานิชวัฒนา เป็นคณะกรรมการตัดสิน

ขอบคุณภาพจาก งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี