ขอเเสดงความยินดีกับ นายพลวัฒน์ ศรีเทพ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ
นายพลวัฒน์ ศรีเทพ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 4 ในโอกาสได้รับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2566 จัดโดยพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการนี้ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานมอบเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องรับรอง ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี 🎉