โครงการศึกษาดูงานและสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์

เมื่อวันที่ 29-30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการศึกษาดูงานและสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ณ ศาลาที่ว่าการเมืองพัทยา และโรงแรมดีวารี จอมเทียนบีช ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับความรู้และประสบการณ์ในการบริหารงานภาครัฐ และได้รับเกียรติจากวิทยากร จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นางสาวณตรา พงษ์ผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตฤณกร เกตุกุลพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์ มาให้ความรู้พร้อมบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาในกิจกรรมดังกล่าว