อบรมงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการอบรมงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้บริหารอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของคณะ ได้เรียนรู้การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์  เมื่อวันที่ 2 และ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ ห้อง 21 / 301 และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ในการอบรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากร คือ นายณัฐธัญพงศ์ ศรนารายณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชํานาญการ ให้ความรู้และความเข้าใจรวมถึงการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสามารถนำมาใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น