การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565

งานวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 1 – 15 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมดอกนกยูง 21/304 และรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom โดยมีคณะกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการภายในมหาวิทยาลัย เพื่อประเมินผลการดำเนินงานหลักสูตรของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี จำนวน 10 หลักสูตร และระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร

สาขาวิชาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ค.บ. รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมดอกนกยูง (21/304) และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย
รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ ประธานกรรมการ
ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์ กรรมการ
ผศ.ดร.ณัฏฐชา หน่อทอง กรรมการและเลขานุการ
และ น.ส.สุนทรี รื่นชู ผู้ช่วยเลขานุกา

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ศศ.บ. รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ ห้อง 21/901 และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย
รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ ประธานกรรมการ
ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์ กรรมการ
ผศ.ดร.สุกัญญา พยุงสิน กรรมการและเลขานุการ
และ นางสุภรัตน์ เครือวงษา ผู้ช่วยเลขานุการร

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมดอกนกยูง (21/304) และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินประกอบด้วย
ผศ.ดร.สุจิตรา เลิศเสม บุณยานันต์ ประธานกรรมการ
ผศ.วุฒิชัย สหัสเตโช อรรถพลพิพัฒน์ กรรมการ
ผศ.ดร.ณัฏฐชา หน่อทอง กรรมการและเลขานุการ
และ น.ส.สุนทรี รื่นชู ผู้ช่วยเลขานุการ

สาขาวิชาภาษาไทย รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมดอกนกยูง (21/304) และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย
ผศ.ดร.ณัฏฐกรณ์ ปะพาน ประธานกรรมการ
ผศ.ดร.ฐิติวัสส์ สุขป้อม กรรมการ
ผศ.ดร.พรพจน์ จุลสวัสดิ์ กรรมการและเลขานุการ
และ นางสุภรัตน์ เครือวงษา ผู้ช่วยเลขานุการ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมดอกนกยูง (21/304) และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย
ผศ.ดร.ณัฏฐกรณ์ ปะพาน ประธานกรรมการ
อ.ดร.ธีรภัทร กิจจารักษ์ กรรมการ
อ.ดร.สรรชัย ชูชีพ กรรมการและเลขานุการ
และ นางสุภรัตน์ เครือวงษา ผู้ช่วยเลขานุการ
สาขาวิชาสังคมศึกษา รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ ห้อง 21/706 และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินประกอบด้วย
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ ประธานกรรมการ
ผศ.ดร.พิษณุ บุญนิยม อรรถพลพิพัฒน์ กรรมการ
ผศ.ดร.พรพจน์ จุลสวัสดิ์ กรรมการและเลขานุการ
และ น.ส.สุนทรี รื่นชู ผู้ช่วยเลขานุการ
สาขาวิชาดนตรีศึกษา รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมดอกนกยูง (21/304) และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย
อ.ดร.ธิติ ปัญญาอินทร์ ประธานกรรมการ
อาจารย์เคลน บุณยานันต์ กรรมการ
ผศ.ดร.พรพจน์ จุลสวัสดิ์ กรรมการและเลขานุการ
และ นางสุภรัตน์ เครือวงษา ผู้ช่วยเลขานุการ
สาขาวิชาศิลปกรรม รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมดอกนกยูง (21/304) และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย
ผศ.ดร.อิสริยาภรณ์ ชัยกุหลาบ ประธานกรรมการ
ผศ.ดร.ณัฏฐกรณ์ ปะพาน กรรมการ
อ.ดร.สราวุฒิ แนบเนียร กรรมการและเลขานุการ
และ นางสาวจุฑามาศ ฉิมช้าง ผู้ช่วยเลขานุการ
สาขาวิชานิติศาสตร์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมดอกนกยูง (21/304) และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย
ผศ.ดร.ฐิติชญาน์ คงชู ประธานกรรมการ
ผศ.ปกาศิต เจิมรอด กรรมการ
อ.ชวลิต ศุภศักดิ์ธำรง กรรมการและเลขานุการ
และ น.ส.สุนทรี รื่นชู ผู้ช่วยเลขานุการ

สาขาวิชาภาษาจีน รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมดอกนกยูง (21/304) ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย
ผศ.ดร.ขวัญใจ กิจชาลารัตน์ ประธานกรรมการ อาจารย์
ดร.สุธัญญา ปานทอง กรรมการ
ผศ.ดร.ณัฏฐชา หน่อทอง กรรมการและเลขานุการ
นางสุภรัตน์ เครือวงษา ผู้ช่วยเลขานุการ
และอาจารย์ ดร.สุขหรรษา ยศแสน ผู้สังเกตการณ์

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ ห้อง 21/806 และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย
ผศ.ปกาศิต เจิมรอด ประธานกรรมการ
ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง กรรมการ
ผศ.ดร.สุกัญญา พยุงสิน กรรมการและเลขานุการ
และ น.ส.สุนทรี รื่นชู ผู้ช่วยเลขานุการ