การอบรมปรับพื้นฐาน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

งานกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดกการอบรมปรับพื้นฐาน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี จำนวน 10 หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม – วันที่ 25 มิถุนายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สาขาวิชาภาษาอังกฤษหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต จัดโครงการอบรมปรับพื้นฐานนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 22-25 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้อง 21/602 

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น จัดโครงการอบรมปรับพื้นฐานนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 29,31 พฤษภาคม และ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ ห้อง 21/601

สาขาวิชานิติศาสตร์ จัดโครงการอบรมปรับพื้นฐานนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ ห้อง 21/608

สาขาวิชาภาษาไทย จัดโครงการอบรมปรับพื้นฐานนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมหลวงศรศักดิ์ อาคารรัตนเทพสตรี ชั้น 3

สาขาวิชาสังคมศึกษา จัดโครงการอบรมปรับพื้นฐานนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ อาคาร 10 ชั้น 3

สาขาวิชาภาษาจีน จัดโครงการอบรมปรับพื้นฐานนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ ห้อง 21/901

สาขาวิชาศิลปกรรม จัดโครงการอบรมปรับพื้นฐานนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566

สาขาวิชาดนตรีศึกษา จัดโครงการอบรมปรับพื้นฐานนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2566

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรครุศาสตรบันฑิต จัดโครงการโครงการปรับพื้นฐานและเตรียมความพร้อมการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ  ในวันที่ 7 กรกฎาคม  2566 – 15  กรกฎาคม  2566

วันที่ 07/07/2566 เวลา 13.00-16.15 น ณ อาคาร21/903 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 08/07/2566 เวลา 09.00-16.00 น.  ห้อง 404 อาคาร 90 ปี

วันที่ 14/07/2566 เวลา 13.00-16.15 น.  ณ อาคาร21/903 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 15/07/2566 เวลา 09.00-16.00 น.  ห้อง 404 อาคาร 90 ปี

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ภาคปกติ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ขอบคุณภาพจาก Ammarin Chinnaphorn (Tie)