โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบบรรจุรับราชการ
เชิญชวนนักศึกษา และศิษย์เก่า
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เข้าร่วมอบรมโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบบรรจุรับราชการ
วันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2566

17 มิ.ย. 2566 09.00-12.00
วิชากฏหมาย พรบ ข้าราชการที่ดี
โดย ผอ. วิทวัส นาจพินิจ

17 มิ.ย. 2566 13.00-16.00
วิชา ภาษาไทย
โดย อาจารย์นัทธี เพชรบุรี

18 มิ.ย. 2566 09.00-12.00
วิชาคณิตศาสตร์
โดย อาจารย์นฏกร บุญล้อม

18 มิ.ย. 2566 13.00-16.00
วิชาภาษาอังกฤษ
โดย ดร.ฮัมบาลี เจะมะ

รับน้กศึกษาเข้าอบรม ณ ที่ตั้ง ห้อง 21/902 จำนวน 40 คน
และอบรมผ่านระบบ ZOOM Meeting ไม่จำกัด
อบรม 1 วัน แลกรับกิจกรรม 1 กิจกรรม