พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชานวัตกรท้องถิ่น
ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชานวัตกรท้องถิ่น ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมพระนาราณ์ อาคารรัตนเทพสตรี
 
ขอบคุณภาพจาก งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี