สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ศศ.บ. จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและแนะแนวอาชีพแก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 4

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและแนะแนวอาชีพให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 ณ ห้อง 21/902 ชั้น 9 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำหรับกิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 35 คน ได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเตรียมความพร้อมในการทำงานในอนาคตรวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพของตน เสริมสร้างความมั่นใจและภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ตนเอง โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.วิลาศ ดวงกำเนิด อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

 
ขอบคุณภาพจาก งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี