โครงการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ (การแข่งขันการเล่าเรื่องภาษาอังกฤษ Readers Theater)

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จัดโครงการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ (การแข่งขันการเล่าเรื่องภาษาอังกฤษ Readers Theater) เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ ห้อง 21/901 ชั้น 9 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์