โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะให้แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า

งานกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะให้แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า (เตรียมความพร้อมเพื่อสอบบรรจุรับราชการ) เมื่อวันที่ 17 – 18 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ ห้อง 21/902 และช่องทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับกิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาได้มี คุณลักษณะบัณฑิตที่เหมาะสมกับอาชีพ มีความรู้ความสามารถในการแข่งขันเพื่อเข้าทำงานในสายวิชาชีพของตน ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมานักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาได้มีการสมัครสอบเข้าบรรจุเพื่อรับราชการครูเป็นจำนวนมาก และมีจำนวนไม่น้อยที่ได้รับการขึ้นบัญชี และเรียกบรรจุแต่ก็มีผู้ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วไม่น้อยที่ยังไม่สามารถสอบเข้ารับการบรรจุและขึ้นบัญชีได้ อีกทั้งกระทรวงมีการปรับปรุงรูปแบบและเนื้อหาในการสอบปัจจุบันเพิ่มเติม จึงทำให้ผู้สอบต้องศึกษาข้อมูล และเนื้อหาเพื่อเตรียมตัวในการสอบมากขึ้นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงเห็นความสำคัญของการเพิ่มพูนทักษะ และความรู้ในการเตรียมสอบให้แก่นักศึกษาที่ทำเสร็จการศึกษาไปแล้ว และศิษย์เก่าที่มีความประสงค์จะสอบเข้ารับการบรรจุ เพื่อให้ศิษย์เก่าได้ทบทวนความรู้ที่จะใช้ในการสอบ เพิ่มโอกาสในการสอบบรรจุได้มากขึ้น และเพื่อเพิ่มทักษะให้นักศึกษาที่สนใจเตรียมความพร้อมดูแนวข้อสอบและเนื้อหาที่จะต้องใช้สอบอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก ผอ. วิทวัส นาจพินิจ อาจารย์นัทธี เพชรบุรี อาจารย์นฏกร บุญล้อม และ ดร.ฮัมบาลี เจะมะ เป็นวิทยากรการอบรม