โครงการอบรมเรื่อง Growth mindset a key to success

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต จัดโครงการอบรมเรื่อง Growth mindset a key to success เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ อาคาร 21 ห้อง 21/902 ได้รับเกียรติจาก คุณพงศ์จักร์ ดาบเพ็ชรมณี หัวหน้างานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรระดับอาวุโส กลุ่มบริษัท มินิแบมิตซูบิ ประเทศไทย สำนักงานใหญ่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากร