โครงการประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้สาขาวิชาภาษาไทย

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้สาขาวิชาภาษาไทย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ผ่านระบบ ZOOM ผลการประกวด มีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวศิริวรรณ สุขวงศ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวปพิชญา บัวทอง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวประภัสสร ไกลภัย รางวัลชมเชย ได้แก่ นายสาธิต งิ้วเทศ นางสาวอาริษา น่วมโพธิ์ นางสาวกลิ่นทราย วงษ์เสนา นายธีรศักดิ์ ปัญญา และนายไชยนันท์ พรหมมาส