ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเขมมิกา ฉายสุวรรณ์ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวเขมมิกา ฉายสุวรรณ์ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3
ได้รับรางวัลชมเชย การสร้างสรรค์วรรณศิลป์ ประเภทเรื่องสั้น และรางวัลชมเชย กิจกรรมการประกวดภาพถ่าย ชุด ร้อยภาพพันคำ โครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ “ลายลักษณ์วรรณศิลป์” รุ่น 7
วันที่ 21-24 มิถุนายน 2566 ณ หออัครศิลปิน จังหวัดปทุมธานี