ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิราพร หงษ์อ่อน นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวจิราพร หงษ์อ่อน นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การสร้างสรรค์วรรณศิลป์ ประเภทเรื่องสั้น โครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ “ลายลักษณ์วรรณศิลป์” รุ่น 7
วันที่ 21-24 มิถุนายน 2566 ณ หออัครศิลปิน จังหวัดปทุมธานี