ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปพิชญา บัวทอง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปพิชญา บัวทอง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 4
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การสร้างสรรค์วรรณศิลป์ ประเภทสารคดี และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการประกวดภาพถ่าย
ชุด ร้อยภาพพันคำ โครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ “ลายลักษณ์วรรณศิลป์” รุ่น 7
วันที่ 21-24 มิถุนายน 2566 ณ หออัครศิลปิน จังหวัดปทุมธานี