ขอเเสดงความยินดีกับ นายแสนภูมิ มาลา นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา
ขอเเสดงความยินดีกับ
นายแสนภูมิ มาลา
นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา ชั้นปีที่ 3
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท “เดี่ยวฆ้องวงใหญ่”
การประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1
ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2566
จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา