นำนักศึกษาร่วมแสดงลิเกประยุกต์

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับงานกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำนักศึกษาร่วมแสดงลิเกประยุกต์ เรื่อง เพลิงริษยา ในงานการประชุมวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ระดับชาติครั้งที่ 3 นานาชาติครั้งที่ 13 และการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมศาสตร์ระดับนานาชาติครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโดย เครือข่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย สถาบันอยุธยาศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นเจ้าภาพหลัก มีอาจารย์ผู้ควบคุมการแสดง ได้แก่ อาจารย์ ดร.ภัทราพร โชคไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์ศุภณัฐ นุตมากุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีศึกษา