พิธีไหว้ครูของนักศึกษาภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2566
ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีไหว้ครูของนักศึกษาภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี จัดโดยสภานักศึกษาภาคปกติและองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ขอบคุณภาพจาก งานประชาสัมพันธ์ #มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี