โครงการพัฒนาศักยภาพในการออกแบบรายวิชา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพในการออกแบบรายวิชา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย เมื่อวันที่ 23 และ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 โดยผ่านระบบ Zoom และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผศ.ดร.อรพรรณ ตู้จินดา คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผศ.ดร.อ้อมธจิต แป้นศรี ประธานหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผศ.ดร.วุธยา สืบเทพ ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผู้ใช้บัณฑิต ได้แก่ นางวรรณา เวียงแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระนารายณ์ และบัณฑิต ได้แก่ นายชิษณุพงศ์ คำพุฒ