เข้าร่วมการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2566 จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในการนี้ นายแสนภูมิ มาลา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท “เดี่ยวฆ้องวงใหญ่” นายธนนน ขจรคติมา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม ประเภท “เดี่ยวระนาดเอก”  นายนครินทร์ เรืองประกาย นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม ประเภท “เดี่ยวระนาดเอก” และนางสาวรัศมี จันทโยชน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม ประเภท “เดี่ยวฆ้องวงใหญ่”  ผู้ควบคุมการฝึกซ้อม อาจารย์ศุภณัฐ นุตมากุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีศึกษา