โครงการพัฒนาศักยภาพในการออกแบบรายวิชาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีศึกษา

สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพในการออกแบบรายวิชาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีศึกษา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมดอกนกยูง อาคาร 21/304 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ภัทระ คมขำ ผศ.ดร.เอกราช เจริญนิตย์ ครูอุเทน เปียหลอ ครูพนธิตร สารถ้อย ให้ความกรุณาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต และศิษย์เก่า ในการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีศึกษา