โครงการพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นนักกฎหมายมืออาชีพ

สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นนักกฎหมายมืออาชีพ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ณ ห้องศาลจำลอง อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก นายชาตรี เปรมเจริญ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้