โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พี่ครูติวน้องเข้าครู

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พี่ครูติวน้องเข้าครู เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ณ ห้อง 21/902 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากร ได้แก่ นางสาวกฤตพร มหาวรรณ ครูผู้ช่วย วิทยาลัยสารพัดช่าง พระนครศรีอยุธยานางสาวณภัทรา เฉลิมวัฒน์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา และนางสาวสิรินุช จันทร์ขาว ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านบางลี่ (สุขรัฐราษฎร์บำรุง)